Bestuur Noorderzijlvest stelt ontwerp KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer 2022-2027 vast

Op woensdagavond 3 februari stelde het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest het  voorgestelde ontwerp KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer 2022-2027 vast. Met behulp van  deze maatregelen verbetert het waterschap de waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water  (KRW) en speelt het in op de recreatieve functie van het meer. Het pakket kwam tot stand in nauwe  samenwerking met de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij  Groningen Drenthe, het Meerschap en het waterschap. Op twee momenten werden ook andere bewoners en gebruikers van het Paterswoldsemeer geraadpleegd. Zij konden online suggesties  aandragen, reageren en voorkeuren aangeven. 

Het proces van co-creatie leidde tot een advies voor een maatregelenpakket aanvullend op de vier  maatregelen die in 2020-2021 worden uitgevoerd. Het advies omvat de volgende maatregelen: Het creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, waterinsecten en vis door het  aanleggen van natuurvriendelijke oevers en -zones; 

  • Het aanleggen van schuil- en paaiplaatsen voor vissen; 
  • Het verminderen van bladinval; 
  • Preventief maaien. 

Met dit pakket wordt een juiste balans gevonden tussen de (ecologische) waterkwaliteitsdoelen  volgens de KRW en het Paterswoldsemeer als recreatieplas zonder structurele overlast door  waterplanten. 

Constructieve samenwerking 

“We kijken terug op een hele mooie en constructieve samenwerking, waarin we samen heel wat  stappen hebben doorlopen”, aldus voorzitter van het samenwerkingsverband Ton Baas. “Ik denk aan  de gezamenlijke schetssessies, de modelberekeningen en effectiviteitsonderzoeken die we samen  bespraken, evenals de bevindingen van een waterplantenexpert en we zijn met z’n allen het meer op  geweest. Hierdoor hebben we ook samen goede afwegingen kunnen maken. Afwegingen waarbij we  de verschillende belangen hebben kunnen meenemen. Ik kan namens alle partijen zeggen, dat we  trots zijn op het resultaat.” 

Raadpleging omwonenden en gebruikers 

De deelnemende partijen raadpleegden met enige regelmaat hun eigen achterban. Daarnaast deed  het waterschap twee keer een oproep om – vanwege Corona digitaal – mee te denken. Dagelijks bestuurslid Annette van Velde: “Ook deze inbreng vonden we erg belangrijk. De eerste oproep vorig  jaar juni leverde ons zo’n 50 ideeën en suggesties op die we voor een deel ook konden meenemen in  het maatregelenpakket. Eind november hebben we ons voorlopig advies en een overzicht met  mogelijke locaties gedeeld met de omgeving met de vraag hier op te reageren. Op basis van de reacties hebben we twee locaties voor vissenbossen langs de harde oever van het Hoornsemeer laten  vallen. Maar verder waren de reacties overwegend positief. Aangedragen adviezen en  aandachtspunten nemen we mee in de verdere planuitwerking.”

Convenant en begeleidingsgroep 

De samenwerkingspartijen ondertekenden een convenant waarin de afspraken zijn bekrachtigd.  Daarbij zijn ook afspraken gemaakt voor het instellen van een begeleidingsgroep. Deze  begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen die samenwerkten om tot het  maatregelenpakket te komen. “We laten elkaar gelukkig niet meteen los”, legt Annette uit. “De begeleidingsgroep volgt de ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de waterplantenbedekking van het Paterswoldsemeer op basis van de monitoring en andere informatie en adviseert over de te nemen stappen bij een eventuele ongewenste sterke toename van de waterplanten. De begeleidingsgroep evalueert tevens het maaibeleid en de monitoringsstrategie. En agendeert relevante onderwerpen”. 

Ter inzage 

Het maatregelenpakket gaat nu naar de provincie Groningen die het zo vroeg mogelijk in de officiële periode van 22 maart – 21 september, voor zes weken ter inzage legt. Na verwerking van  inspraakreacties volgt de definitieve vaststelling van het maatregelenpakket en  stroomgebiedbeheerplan waar het onderdeel van uitmaakt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *