Herstart nota

De overleggen tussen de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer en waterschap Noorderzijlvest hebben geresulteerd in bijgaande brief van waterschap Noorderzijlvest en Herstartnota. Deze informatie deelt de beweging graag met jullie.

Volledige PDF Brief Herstartnota

Herstartnota NZV KRW_maatregelen

Bijlage 2 – Tijdspad KRW Paterswoldsemeer

Bijlage 3 – Overzichtskaart KRW-maatregelen

Bijlage 4 – Stroomschema gebiedsproces

Het waterschap Noorderzijlvest werkt aan het gebiedsprogramma Paterswoldsemeer. Tijdens een openbare bijeenkomst op 24 februari jl. heeft dijkgraaf Bert Middel de toezegging gedaan dat er geen moeraszones in het meer worden aangebracht. Ook hebben aanwezigen tijdens deze bijeenkomst aandacht gevraagd voor het Paterswoldsemeer als recreatiemeer en mogelijke hinder als gevolg van overmatige plantengroei.

Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het gebiedsprogramma.
Naar aanleiding van de bijeenkomst van 24 februari jl. is het waterschap in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit het gebied. In samenspraak met hen is een Herstartnota opgesteld. Deze kunt vinden op onze website.
De Herstartnota geeft informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Het Paterswoldsemeer voldoet nu niet aan de KRW-normen. In de Herstartnota zijn daarom maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te

verbeteren. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de eerder geuite zorgen. In de Herstartnota wordt ook toegelicht waarom vier maatregelen uit het oorspronkelijke plan wel worden uitgewerkt. Dat zijn: het verbreden van de bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij, de aanpak van een vismigratieknelpunt Piccardthofplas- Paterswoldsemeer, het vervangen van het poldergemaal Hoornsedijk door een krachtiger gemaal met ijzerzandbassin om het fosfaat te verwijderen en een ander peilbeheer voor het Paterswoldsemeer. Deze maatregelen zijn echter niet voldoende om de KRW-normen te halen. Er is meer nodig als alternatief voor de vervallen moeraszones.

Tijdens en na de bijeenkomst van 24 februari jl. zijn aanvullende maatregelen genoemd. Deze worden nader onderzocht. Heeft u (andere) suggesties voor te nemen maatregelen? Graag nodig ik u uit om deze met het waterschap te delen. Hiervoor is vanaf half juni een digitale omgeving
ingericht op de website: www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer. Hier vindt u ook de Herstartnota en overige documenten en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief gebiedsprogramma Paterswoldsemeer. Alle suggesties worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en draagvlak.
We zien uw reacties graag tegemoet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *