Openbare bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest, dd 24 februari 2020

Aize Bouma: gespreksleiding
Bert Middel: dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest
Bart Jan Pol: deskundige van het Noorderzijlvest
Plm 280 belangstellenden/ betrokkenen

Samenvatting door: regiegroep Paterswoldsemeerbeweging

Introductie Aize: Het karakter van de avond is veranderd. De petitie is het uitgangspunt voor de bijeenkomst. De dijkgraaf gaat op deze petitie reageren en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De eindtijd is onbekend.

Henk Sol spreekt, namens alle geledingen in de zaal en de Beweging Paterswoldsemeer onze grote zorgen uit. (zie woorden van Henk Sol).

Bert Middel reageert:

 • Wie of wat is het waterschap?
 • Hoe staat het Waterschap in de discussie?
 • Wat is het Waterschap wel/niet van plan om te doen?

Er zijn nog geen besluiten genomen, er zijn plannen. Het bestuur zal in april a.s. een besluit gaan nemen in de openbare vergadering algemeen bestuur Noorderzijlvest. Tot besluitvorming is er inspraak mogelijk. En om besluiten te kunnen nemen is er maatschappelijk draagvlak nodig. Het Waterschap is een onafhankelijke organisatie. De burger betaalt voor de kwaliteit van het water, de hoeveelheid water, het aan- en afvoeren etc.. De taken van het Waterschap worden steeds intensiever. De dijkgraaf is benoemd door de Kroon.
Er is een Europese kaderrichtlijn water kwaliteit: 2002-2027. Het Waterschap heeft de plicht om deze uit te voeren. Dit staat in de Waterwet. De financiën worden op de burgers afgewenteld via de waterschapslasten. Er zijn dertig eigenaren van de ondergrond van het Paterswoldsemeerwater. De toezeggingen die vanavond gedaan worden gelden in ieder geval tot 2027.

Maatregelen die het Waterschap voor ogen heeft:
– Vispassage naar Piccardthof en  doorstroming Piccardthof

– Hoendiep gemaal renoveren
– Gemaal Hoornsediep polder

– Waterpeil stabiel maken
– Moerasvorming in het meer 

De toezegging wordt gedaan dat er geen moerassen in het water worden aangelegd. 

Middel: de zorgen van “de Beweging” zijn gefundeerd, echter er is wel een alternatief voor het “moeras” nodig om binnen de normen te komen. Middel doet de oproep dat de zaal mee helpt denken over alternatieven. Er zouden bijvoorbeeld wel moerassen op het land aangelegd kunnen worden.

Als het water helderder wordt dan komen er meer planten, dat is onontkoombaar, er moet dus veel gemaaid worden. Uitvoering ligt nu bij het Meerschap en in nabije toekomst bij de gemeente Groningen. De kosten voor het maaien moeten samen gedragen worden.

Ook de mogelijke boetes wanneer de KRW niet gehaald wordt worden afgewenteld op de burger.

Vragen, opmerkingen en suggesties van de zaal:

 • Lozing van chemisch afvalwater uit het Friescheveen in Paterswoldsemeer. Die doorgang gaat op slot volgens Middel.                                                                                             (Friescheveen valt onder ander waterschap Hunze en Aa’s)
 • Moerasvorming buiten het meer gaat dus wel door? Wellicht volgens Middel tenzij hier geen draagvlak voor is.
 • Wat is het probleem? Middel: het water van het Paterswoldsemeer voldoet nu niet aan KRW. 
 • Bevaarbaarheid is in het geding, door de extreme plantengroei groeit het meer dicht. Middel: veel meer maaien, het hele meer, en niet slechts 5 hectare vaargeul en wedstrijdbaan zoals nu.
 • Alkmaarderplas is niet meer bevaarbaar ondanks maaien.

Middel roept op om voorbeelden te noemen die wel werken.

 • Alle andere meren met waterplanten zijn onbevaarbaar ondanks de maai activiteiten. Haven na haven wordt gesloten. Het Paterswoldsemeer is een heel belangrijk wedstrijdmeer. Hier komen goede zeilers vandaan. Graag leren van problemen en oplossingen elders in het land.
 • Richtlijn is iets om naartoe te werken? Waarom Brussel volgen terwijl de omstandigheden lokaal overal anders zijn.
 • Oorsprong van het meer is laagveenmeer, dat is troebel. Daardoor geen planten. Kaderrichtlijn is geen vast gegeven, er is ruimte voor aanpassingen.

Middel geeft aan dat dit voorstel genoteerd wordt en geeft garantie dat de ecologische doelen en recreatie in balans zullen zijn. Hij doet nogmaals de oproep om het Waterschap te helpen met ideeën.

 • Hoeveel wijkt de kwaliteit af van de desbetreffende norm?

Bart Jan Pol; Nu voldoet de kwaliteit niet aan de normering van de kaderrichtlijn. Daar is 25 ha moeras voor nodig om dit te realiseren.

 • Wie bepaalt dat het Paterswoldsemeer aan M27 waterrichtlijn moet voldoen? En waarom kijken we niet naar de bron van vervuiling in plaats van lokaal maatregelen te nemen waarvan niemand de gevolgen overziet?
 • Waarom is er geen grensoverschrijdende samenwerking met Hunze en Aa’s voor de vervuiling van het Friescheveen en waarom wordt het meer niet dieper gemaakt, uitgebaggerd zodat er minder waterplanten komen? 

Middel: baggeren leidt tot andere kwaliteits problemen.

 • Wat is de rol van de 30 eigenaren van het meer? 

Middel: Niets, hebben het waterschap te accepteren. Waterschap heeft als wettelijk taak dat er voldoende water is

 • Kan er geen onderzoek gedaan worden naar de soort van planten die acceptabel zijn. Is reeds gedaan.
 • Wie gaat die maaiboten  betalen. 

Middel:  Meerschap cq. gemeente Groningen iov Noorderzijlvest. De verhoogde kosten worden verhaald op de belastingbetaler.

 • Moeras op het land werd gesuggereerd door Middel, maar is verder niet meer over gesproken. 
 • Hoe kunnen we vervuiling via de sluis vanuit Noord  Willemskanaal voorkomen? Terugpompen van schutwater is te moeilijk. Gemaal + bezinkplek aan oost kant wordt gerealiseerd, en vanuit Onlanden wordt onderzocht. Waar is dit op gebaseerd?  

Hier wordt geen antwoord op gegeven.

 • Plantengordels aan de oever werken beter. Bij BertJan aan tafel? Dit is een maatregel welke het Waterschap wil bekijken.
 • Wat gebeurt er na 2027?; waarschijnlijk strenger beleid.
 • Wat is het stappenplan tot april? Er wordt nog gediscussieerd.

Middel: er is weinig weerstand tegen maatregelen 1 t/m 4. Besluitvorming over deze maatregelen is niet voldoende.

 • Kaderrichtlijn staat ter discussie bij de waterschappen en het kabinet. Hoe groot is de zoekruimte om het meer heen?
 • Problemen door kwaliteitsverbetering elders in het land blijken onoplosbaar door maatregelen die jaren geleden genomen zijn. Waarom dan besluiten forceren op zo’n korte termijn?
 • Markermeer wordt plaatselijk verdiept, lijkt een goede oplossing. Waarom kijken we daar niet naar?
 • Welke maatregelen staan ter discussie?

Middel: De vier maatregelen zijn voorgenomen, en één (moeras) is nu van tafel en moet een alternatief voor komen.

 • Wat is het effect van de vier voorgenomen besluiten, wordt het water daardoor veel helderder? 
 • Hoe diep moet het meer worden om geen waterplanten te krijgen. 

Middel: Dit weet het waterschap niet.

 • Natuurgebieden creëren op het land die zowel zuiveren als recreatie mogelijk maken.
 • Diep het meer uit, dat scheelt veel kosten voor het maaien.
 • Bij Sassenheim is de bodem gekrijt. Hier zijn goede resultaten behaald.
 • De Leienloop laten meanderen is van natuurmonumenten die willen vast wel meewerken.
 • Natuuroevers verlengen door inbochten.
 • Maak moeras van het Elsburger Onland. De reactie hierop was dat dit particulier eigendom is.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *